Skip to content

درباره انجمن علوم اطلاعات و فناوری

انجمن علوم و فناوری اطلاعات تنها انجمن حرفه ای است که شکاف بین عمل و پژوهش علم اطلاعات را پر می کند. این انجمن نزدیک به 85 سال است که در جستجوی نظریه‌ها، روش‌ها و فناوری‌های جدید برای بهبود دسترسی به اطلاعات بوده است.

اعضای ما - هزاران محقق، توسعه‌دهندگان، شاغلین، دانشجویان و اساتید در زمینه علوم و فناوری اطلاعات از 50 کشور در سراسر جهان - انجمن علوم و فناوری اطلاعات را  به عنوان بخش مهمی از توسعه حرفه‌ای خود کرده اند. اعضای انجمن علایق مشترک خود را در بهبود روش‌هایی که جامعه اطلاعاتی در زمینه ذخیره، بازیابی، تجزیه و تحلیل، مدیریت، آرشیو و اشاعه اطلاعات دارند، به اشتراک می گذارند.

چشم انداز
چشم انداز انجمن - جامعه ای از محققان و حرفه مندان - این است که صدای جهانی پیشگام در تحقیقات علم اطلاعات و فناوری و بکارگیری آن برای عمل باشد.

ماموریت
ماموریت انجمن پیشبرد پژوهش و عمل در علم اطلاعات و فناوری است.

ارزش ها

انجمن علوم اطلاعات و فناوری، جامعه ای جهانی است که دربرگیرنده ارزش های:

بین رشته‌ای بودن، زیرا مسائل اطلاعاتی و راهکارهای ارائه شده توسط انجمن علوم اطلاعات و فناوری باید توسط متخصصان رشته‌های مختلف اطلاع‌رسانی شود.

دانش، به اشتراک گذاری دانش با فراهم کردن فرصت هایی برای ارائه، برقراری ارتباط و انتشار اکتشافات تحقیقاتی در علم اطلاعات، زیرا انتشار دانش به نفع انجمن و جامعه در کل است.

یادگیری مادام العمر برای افزایش دانش در علوم اطلاعات و فناوری ، در بین افراد، جامعه و جهان؛

برابری، تنوع و شمول برای اطمینان از اینکه طیف وسیعی از صداها باعث پیشبرد تحقیق و عمل علوم اطلاعات و فناوری در سراسر جهان می شوند.

تأثیری که علوم اطلاعات و فناوری بر افراد، جوامع، فرهنگ ها و جوامع به طور کلی دارد و

جامعه ای از محققان و حرفه مندان با علاقه مندی به پیشرفت علوم اطلاعات و فناوری ؛

دسترسی آزاد، در حالی که نیاز به تعادل دسترسی آزاد با ملاحظات مالی انجمن و مزایای عضویت را درک می کند.

به عنوان انجمن تخصصی پیشگام در حرفه، انجمن علوم اطلاعات و فناوری:

توسعه شغلی و فرصت های رهبری را از طریق بخش های دانشجویی و منطقه ای مان فراهم می کند.

حرفه مندان، محققان، دانشجویان و سازمان‌ها را از سراسر حوزه از طریق گروه‌های علاقه‌مند خاص و در رویدادهای سالانه به هم متصل می‌کند.

انتشارات مربوط به تحقیق و توسعه را ویرایش، منتشر و اشاعه می کند.

آموزش های حرفه ای مهم را از طریق وبینارها به اشتراک می گذارد.

به عنوان ترویج تحقیق و توسعه و برای آموزش متخصصان اطلاعات عمل می کند.

فرصت های شبکه سازی را از طریق جامعه انجمن علوم اطلاعات و فناوری فراهم می نماید.

فعالیت اعضای انجمن علوم اطلاعات و فناوری درحوزه هایی مانند موارد ذیل است:

علوم اطلاعات

علوم کامپیوتر

زبان شناسی

مدیریت

کتابداری

مهندسی

حقوق

پزشکی

شیمی

آموزش